Informace o zpracování osobních údajů

Použité pojmy:

Správce dat: Taneční škola Dohnal Dancing, Jiří Dohnal, Školní 74, Příbram VIII, IČO 13303759, DIČ CZ400411106 (dále jen TŠ DD)

Subjekt: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby taneční školy (dále jen žák)

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o obecném nařízení o ochraně osobních údajů, informuje že, osobní údaje žáka budou zpracována na základě jeho svobodného souhlasu a to za níže uvedených podmínek (dále jen Nařízení)

Obecná ustanovení:

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů žáků získaných v rámci obchodní činnosti TŠ DD a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

 

 1. TŠ se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje žáků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména Nařízení

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. TŠ se zavazuje přijmout taková technická a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jako i k jinému zneužití osobních údajů.

 

 1. V souvislosti s poskytováním služeb je TŠ DD povinna zpracovávat osobní údaje žáků. S těmito údaji pracují majitelé taneční školy, případné třetí osoby, viz níže.

 

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám

 

 1. Osobní údaje musí TŠ DD v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.
 2. Osobní údaje mohou být dále předány pro plnění smlouvy subdodavatelům TŠ DD a zpracovatelům, jako jsou: provozovatelé poštovních a kurýrních služeb (zasílání informačních dopisů, pozvánek na zaplacené lekce či akce a jiné), účetní kancelář, právní kancelář, grafické studio, lektoři kurzů. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

 

 1. Výše uvedení uživatelé byli poučení o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji žáků nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaných TŠ DD. TŠ DD nebude předávat ani prodávat osobní informace žáků dalším subjektům. Tyto údaje nebude předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

 

Související informace o zpracování

 

 1. TŠ DD o svých žácích uchovává tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, případně číslo účtu.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů
 2. osobní údaje bude TŠ DD zpracovávat po dobu, po kterou žáku bude poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 popř. 10 let (zejména v souladu s příslušnými ustanovením zákona o účetnictví, popř. zákona o dani z přidané hodnoty) počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.
 4. Osobní údaje nezbytné pro uplatnění oprávněných zájmů bude TŠ uchovávat maximálně po dobu tří (3) let od konce smluvního vztahu s žákem.
 5. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu tří (3) let od jejich získání.
 6. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

 1. Žák má kdykoliv právo požádat TŠ DD o přehled svých osobních údajů, o jejich úpravu a změnu.

 

 1. Pokud žák neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít s TŠ DD příslušnou smlouvu a poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje obsažené v přihlášce do TŠ jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby. Žák je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný žák. TŠ DD za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 

 1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a TŠ DD neprovádí automatizované rozhodování či profilování.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. TŠ DD se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a by byli personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. TŠ DD se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 3. K osobním údajům budou mít přístup, pouze oprávněné osoby TŠ DD, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů
 4. TŠ DD zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání údajů obsahující osobní údaje

 

 

Udělení souhlasu:

Žák odsouhlasením těchto podmínek udílí souhlas TŠ DD ke zpracování jeho osobních údajů.

Žák odsouhlasením těchto podmínek udílí souhlas k pořizování audio, video a fotografické dokumentace, pořizované během vyučovacích lekcí a dalších aktivitách TŠ DD a může být použita i k reklamním účelům.

 

V Příbrami dne 26.8.2018

 

Taneční škola Dohnal Dancing

Jiří Dohnal

Školní 74, Příbram VIII,

IČO 13303759

DIČ CZ400411106

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit na Taneční školu Dohnal Dancing

na e-mailové adrese tsdohnal@volny.cz